Reis voorwaarden pagina 2

Gezondheidsinformatie

Vaccinaties

Informatie over benodigde vaccinaties of andere preventiemiddelen zijn sterk onderhevig aan wijzigingen. Voor actuele informatie verwijzen wij u naar de GGD (Voor Nederland vaccinatielijn 0900-202 55 05), uw huisarts en diverse informatielijnen, zoals het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering.

Medische zorg/ geneesmiddelen

Indien u bepaalde geneesmiddelen regelmatig gebruikt, neemt u dan voldoende voorraad mee. Laat uw arts de naam in het Engels noteren. Gebruikt u opium houdende medicijnen, dan dient u een in het Engels gestelde doktersverklaring bij u te hebben. Ook indien uw medische situatie speciale aandacht vereist is het aan te raden een Engelstalige brief van uw arts mee te nemen.

Verzekeringen

Verzekeringen

Een goede verzekering met een uitgebreide (buitenland) dekking kan u in geval van schade, letsel of ziekte een hoop onnodige kosten en ellende besparen. Daarom adviseren wij U om een goede reis(bagage)-, ongevallen-, ziektekosten- en annuleringsverzekering af te sluiten. Let hierbij ook of de reisverzekering schade bij calamiteiten dekt.

Aankomst op de luchthaven

Vertragingen

Door overmacht, zoals drukte in het luchtruim, stakingen (ook openbaar vervoer) of extreme weersomstandigheden, vulkaanuitbarstingen, het sluiten van het luchtruim door de overheid, kunnen vertragingen ontstaan. Mocht door dergelijke vertragingen bij heen- of terugreis aansluitend (openbaar) vervoer niet mogelijk zijn, dan zijn wij niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten. Indien vertragingen, een te laat vertrokken vlucht of een geannuleerde vlucht veroorzaken dat U niet op tijd op de luchthaven voor een rondreis/transfer bent, dan zijn de hieruit voortvloeiende kosten voor uw rekening. Ook bestaat de kans dat de reisduur aangepast dient te worden. Breng ons zo spoedig mogelijk op de hoogte indien een dergelijke gebeurtenis plaats heeft gevonden.

Accommodaties

Beschrijving

De beschrijving van de accommodaties in het reisaanbod is zo objectief mogelijk opgesteld. Tenzij anders staat vermeld, kunnen wij geen toezeggingen doen over het uitzicht en de ligging van uw accommodatie. Vooral in verstedelijkte gebieden kan het voorkomen dat er geen vrij uitzicht is.

Inchecken en uitchecken

Doorgaans kunt u vanaf 15.00 uur inchecken, tenzij anders in de reisbescheiden is vermeld. Het is een internationale regel dat hotelkamers, appartementen en/of hutten op de dag van vertrek tussen 10.00 uur en 12.00 uur moeten worden vrijgemaakt, tenzij anders in de reisbescheiden is vermeld of ter plaatse door de accommodatieverschaffer is aangegeven. Op dit tijdstip vervalt ook het recht op eventuele verzorging qua eten en drinken. Bij latere vluchten bestaat de mogelijkheid de accommodatie langer te behouden, maar meestal zijn hier kosten aan verbonden.

Beeldmateriaal

De gepubliceerde beelden geven slechts een indruk van de accommodatie of omgeving. Niet iedere accommodatie/kamer is hetzelfde qua afmeting, inrichting en uitzicht. Hierdoor kan het voorkomen dat de ter plaatse verkregen kamer afwijkt van de gepubliceerde beelden. Eventuele fouten in de gepubliceerde informatie en/of prijzen worden bij boeking gecommuniceerd. Kennelijke fouten en vergissingen in onze publicaties binden ons niet.

Faciliteiten

Alle verblijfshotels worden regelmatig bezocht en gecontroleerd. De aanwezige faciliteiten worden nauwkeurig vermeld. Na het vervaardigen van deze informatie kunnen echter kleine wijzigingen in de voorzieningen optreden. Bij een te gering aantal gasten behouden de hotels zich het recht voor om enkele in de beschrijvingen genoemde faciliteiten tijdelijk te sluiten. Niet alle voorzieningen zijn altijd gratis.

Bouw- en onderhoudswerkzaamheden

Tijdens uw verblijf kan het voorkomen dat er noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden of in de directe omgeving van uw accommodatie bouwactiviteiten worden uitgevoerd. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Aansprakelijkheid reiziger

U dient uw accommodatie ‘als een goede huisvader’ en volgens bestemming te gebruiken en te onderhouden. U bent aansprakelijk voor alle verlies van en/of schade aan de accommodatie en/of inventaris, tenzij deze schade en/of dit verlies niet uw schuld is of voor uw rekening komt. Indien u of personen waar u verantwoordelijk voor bent, zich zodanig gedragen dat daardoor schade ontstaat, zich niet aan de huisregels van de accommodatieverschaffer of vervoerder houden, derden hinderen in het genot van hun reis, of overlast veroorzaken, behouden wij dan wel de accommodatieverschaffers of vervoerders zich het recht voor u de toegang tot uw accommodatie of het vervoermiddel te ontzeggen of u daaruit te (laten) verwijderen. Bovendien kunnen wij in dat geval de met u gesloten reisovereenkomst opzeggen wegens gewichtige omstandigheden. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het handelen of nalaten van andere gasten.

Overig

Programmawijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om inhoudelijke programma’s vanwege reis technische redenen te wijzigen. De vermelde afstanden/reisduren zijn afhankelijk van lokale omstandigheden.

mobiele telefoonnummer

Bij het maken van uw boeking wordt om uw mobiele telefoonnummer gevraagd. In geval van calamiteiten kunnen wij u dan snel bereiken. Indien wij u in een dergelijk geval niet kunnen bereiken, omdat u geen mobiel nummer heeft verstrekt, dit onjuist is of indien uw telefoon uit staat, komt dit geheel voor uw risico.

Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk als uw rondreis niet voldoet aan de verwachtingen die u heeft, als dit wordt veroorzaakt door overmacht. Daarbij kunt u denken aan alle omstandigheden waar wij geen invloed op hebben en die redelijkerwijs niet aan ons toe te rekenen zijn. Voorbeelden hiervan zijn: drukte op de weg, stakingen of weersomstandigheden.

Klachten voor, tijdens of na de reis

Het kan voorkomen dat tijdens de reis of op de bestemming een tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst wordt geconstateerd. Meldt u dit ter plaatse zo spoedig mogelijk aan onze lokale vertegenwoordiger, zodat naar een oplossing kan worden gezocht om het resterende gedeelte van uw reis wel naar tevredenheid te laten plaatsvinden. Wordt de tekortkoming niet tot tevredenheid opgelost, dan moet onmiddellijk telefonisch contact met ons worden opgenomen. Indien een tekortkoming tijdens de reis niet is weggenomen of naar uw mening aanleiding geeft tot een klacht bij thuiskomst, kunt u deze schriftelijk of per e-mail bij ons indienen. Een klacht moet uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de reis gemotiveerd worden ingediend. Indien deze termijn wordt overschreden, behouden wij ons het recht voor de klacht niet in behandeling te nemen.

Privacy wetgeving

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en voldoen aan de Wet Persoons Registratie. Uw gegevens vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB). De WPB geeft regels ter bescherming van de privacy van burgers. Uw gegevens worden in géén geval doorgegeven aan derden. Ten behoeve van de reservering van de accommodaties en auto / chauffeur worden uitsluitend uw naam doorgegeven aan de desbetreffende leverancier(s).


%d bloggers like this: