Reis voorwaarden

Algemene voorwaarden Linders Tours

Boeken van een reis

Aanvragen van een offerte

Wij werken met uitsluitend individuele reizen. Hierdoor zijn we zeer flexibel en kunt U Uw reis zelf aanpassen en samenstellen. U kunt via onze contact pagina van de website en/of telefonisch Uw reis aanvragen. Afhankelijk van de te bezoeken locaties en overige wensen kunnen wij U een reis voorstel doen. Vanaf dat wij U een voorstel doen, krijgt de boeking de status “aangevraagd”. De status “aangevraagd” is nog geen definitieve boeking. Wij sturen  per e-mail een reisvoorstel, inclusief programma en prijsstelling.

Definitieve boeking

Indien U akkoord bent met ons voorstel, bevestigd U het voorstel via e-mail of per telefoon. U krijgt dan via e-mail een reserveringsopdracht. Zodra U met deze reserveringsopdracht akkoord gaat, gaan wij de accommodaties, auto en chauffeur vastleggen. Tijdens deze vastlegging kan de boeking niet gewijzigd of geannuleerd worden. Op het moment dat de reis akkoord komt, is de boeking definitief.

Boekingen door minderjarigen

Het is voor minderjarigen niet toegestaan om een boeking te maken. Indien een minderjarige een boeking wil maken, moet hij aantonen dat zijn ouder(s) of voogd(en) hiervoor toestemming hebben verleend.

Boekingen onder valse voorwendselen

Het is verboden onder een valse naam, leeftijd of (e-mail)adres een boeking te maken.
Wij zijn gerechtigd om de reisovereenkomst op te zeggen bij gemaakte boekingen in strijd met hetgeen in dit artikel is bepaald. De reeds betaalde reissom wordt terugbetaald na aftrek van gemaakte kosten.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Degene die de reis boekt, is altijd hoofdelijk aansprakelijk voor alle afspraken die door hem/haar, ook voor andere deelnemers worden gemaakt. Als een minderjarige reiziger zich aanmeldt, dient een schriftelijke toestemming van de ouder(s)/voogd aan ons te worden toegezonden.

Op afstand kopen

Wij wijzen u erop dat boekingen gemaakt per telefoon en de daaruit voortvloeiende reisovereenkomst(en) definitief zijn. Een zogenaamde “afkoelingsperiode” van 7 dagen zoals vermeld in het Burgerlijk Wetboek, is niet van toepassing op boekingen c.q. reisovereenkomsten van reizen. De onderdelen van de individuele rondreis, zoals auto/minibus, chauffeur, hotels enz., worden na boeking meteen vastgelegd en hierbij gelden direct annuleringskosten.

Preferenties

Wensen (preferenties) die bij boeking kenbaar zijn gemaakt, worden doorgegeven aan onze lokale agent of de leverancier. In geen geval kunnen wij een dergelijke preferentie echter aan u bevestigen, noch kunnen wij garanderen dat uw preferentie door de leverancier wordt gehonoreerd.

Essenties

Is een wens dermate essentieel dat de reisovereenkomst alleen wordt afgesloten als de garantie wordt gegeven dat aan uw wens tegemoet wordt gekomen, dan dient u een essentie aan te vragen. Hieraan zijn kosten verbonden. Het kan zijn dat u op uw bestemming nog een toeslag moet betalen voor preferenties en/of medische essenties. Dit is het geval als er aan de preferentie of medische essentie extra kosten zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld een speciaal dieet. Wanneer wij niet kunnen garanderen dat een essentie wordt uitgevoerd, dan behouden wij ons het recht voor deze te weigeren.

Mindervaliden

Bent u afhankelijk van een rolstoel, rollator of ander essentieel hulpmiddel, dan bent u zelf verantwoordelijk om te bepalen of de reis geschikt voor u is. Wij kunnen geen inschatting maken van uw fysieke beperkingen en de gevolgen daarvan voor uw reiservaring. Wel kunnen wij onze leveranciers om hulp vragen om de reis zo aangenaam mogelijk voor u te maken. U moet ons dan heel concreet melden wat de eisen zijn die u stelt aan alle onderdelen van de reis. Hoe concreter, hoe beter. We behandelen uw boeking als een essentie.

Aantal personen

Elke boeking is beperkt tot het aantal deelnemers dat vermeld staat in de reisovereenkomst. Het overschrijden van dit aantal, ongeacht het reisonderdeel is niet toegestaan. Bewoning van de accommodatie met meer personen is niet geoorloofd en kan verbreking van de reisovereenkomst of extra kosten ten gevolge hebben, waarbij recht op schadevergoeding niet mogelijk is.

Reisduur

De reisduur wordt in hele dagen vermeld, waarbij de dagen van aankomst en vertrek worden meegeteld, ongeacht de aankomst- en vertrektijden. Dit kan er in sommige gevallen toe leiden dat het feitelijk verblijf op de bestemming minder dagen telt dan in het reisaanbod is vermeld.

Reserveringskosten

Onze reguliere reserveringskosten bedragen €25,- per boeking (éénmalig voor meerdere reserveringen), welke in geval van wijziging en/of annulering niet worden terugbetaald.

Garantieregeling STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Linders Tours gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op http://www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van Linders Tours wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Linders Tours, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Linders Tours niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Betalingsprocedure

Als klant / reiziger betaald U het bedrag niet aan Linders Tours, maar betaald U het aan STO-Garant.

U ontvangt een factuur met de benodigde informatie over het doen van de betaling voor uw boeking bij Linders Tours.

U ontvangt een e-mail met een transactie-uitnodiging van info@sto-garant.nl

Aanbetaling

Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 20% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Indien de overeenkomst binnen 42 kalenderdagen (6 weken) voor de dag van aankomst tot stand komt, moet direct de gehele reissom worden betaald.

Betaling van restantbedrag

Het restant van de reissom moet uiterlijk 42 kalenderdagen (6 weken) voor de aankomstdatum zijn ontvangen. U bent in verzuim als u niet tijdig betaalt.

Niet tijdig betalen

Als u niet tijdig heeft betaald, ontvangt u een kosteloze betalingsherinnering, waarin u een termijn van vijf kalenderdagen wordt gegeven om de betaling alsnog te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Linders Tours heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de annuleringskosten, zoals verderop in deze reisvoorwaarden geformuleerd, van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

Annuleringen & Wijzigingen

Annuleringskosten

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, brengen wij de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening:

bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) voor de dag van aankomst: de aanbetaling maar niet meer dan 35% van de reissom;

bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) voor de dag van aankomst: 35% van de reissom;

bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor de dag van aankomst: 50% van de reissom;

bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 7e dag (exclusief) voor de dag van aankomst: 75% van de reissom;

bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) tot de dag van aankomst: 90% van de reissom;

bij annulering op de dag van aankomst of later, de volledige reissom

Deelannulering

Wanneer een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij/zij annuleringskosten verschuldigd.

Voor de hiervoor overblijvende reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd .Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels gelden, zoals eerder beschreven.

Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de    overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd.

Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

Annulering door Linders Tours

Linders Tours heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Linders Tours aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Wijzigingen door de reiziger

Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat u de gewijzigde reissom, die van toepassing is na wijziging, onder aftrek van de reeds betaalde gelden, voldoet. Bovendien zijn wijzigingskosten van €25,- van toepassing), welke in geval van wijziging en/of annulering niet worden terugbetaald. In het geval dat de wijzigingskosten, welke de leverancier aan ons doorberekent voor segmenten, hoger zijn dan bovengenoemde kosten, worden de wijzigingskosten met deze meerkosten verhoogd. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 kalenderdagen voor aankomst zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door ons worden bevestigd. Mocht een wijziging niet mogelijk zijn dan zal de oorspronkelijke overeenkomst worden gehandhaafd, tenzij u aangeeft te willen annuleren. De annuleringsbepalingen, zoals omschreven onder ‘annuleringskosten’ zijn dan van toepassing. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen binnen 28 dagen voor aankomst niet in behandeling te nemen of te verwijzen naar de annuleringskosten.

Wijziging van de aankomstdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel)annulering. In dat geval zijn geen wijzigingskosten verschuldigd.

Wijziging door Linders Tours

Er bestaat altijd de mogelijkheid dat in een vrij laat stadium vooraf of zelfs tijdens de reis door technische en/of organisatorische redenen één of meerdere wijzigingen worden doorgevoerd.

Indeplaatsstelling

Tijdig voor aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander, mits de ander voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden en het verzoek uiterlijk 7 dagen vóór aankomst ingediend wordt, en de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners zich niet verzetten tegen deze indeplaatsstelling. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Linders Tours voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigings- en communicatiekosten van €25,- en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Grensdocumenten

Paspoort

U bent zelf verantwoordelijk voor een geldig paspoort en de vereiste grensdocumenten. Voor Sri Lanka dient uw paspoort bij thuiskomst nog zes maanden geldig te zijn. Wij dragen geen aansprakelijkheid voor het ontbreken van de vereiste reisdocumenten voor of gedurende uw reis en de eventuele daaruit voorvloeiende consequenties.

Kinderen

Per 26 juni 2012 dienen alle meereizende kinderen, ongeacht de leeftijd, te beschikken over een geldig paspoort. Gaat een kind onder de 18 jaar mee op reis dat een andere achternaam heeft dan de ouder waarmee het reist, dan is het noodzakelijk dat het kind een ondertekende verklaring bij zich heeft (in het Engels) waarin staat dat de achterblijvende ouder (die deze achternaam draagt) of voogd toestemming geeft voor de reis. Bij deze verklaring moet een kopie van het paspoort van de achterblijvende ouder gevoegd worden. Eenzelfde verklaring is ook benodigd indien beide ouders niet meereizen met een minderjarig kind onder de 18 jaar.

Visum

Voor reizen tussen 01.08.2019 en 31.01.2020 is er geen visumplicht voor reizigers met de Nederlandse nationaliteit. Indien een visum verplicht is kunt U deze het beste rechtstreeks zelf aanvragen via deze website: https://www.eta.gov.lk/slvisa/. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van een visum. Wij zijn niet aansprakelijk voor de eventuele kosten die voortvloeien wanneer u niet in het bezit bent van een correct visum.

Reisbescheiden

Na boeking en betaling van uw reis ontvangt u ongeveer tien dagen voor vertrek per post uw reisbescheiden, bestaande uit de vouchers voor de chauffeur en eventueel voor de hotels.

Scroll to Top